ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน

การประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายพิภพ  วชิรประภากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเฟือง

นายนิติ  วุฒิธนากรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

นางสาวลัดดาวัลย์ คำสอน

ครูชำนาญการพิเศษ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

การประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม  

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ทั้งการใช้วิชาความรู้และการทำงานในหน้าที่ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมถึงการทำงานในหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียน เพื่อแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงสิ่งที่เป็นการพัฒนาและความก้าวหน้าของข้าพเจ้า เพื่อเสนอและประกอบการประเมินซึ่งเนื้อหาภายในเว็บไซต์นำเสนอผลงาน ได้รวบรวมข้อมูลการปฎิบัติงานภายในสถานศึกษาในระยะเวลา 6 เดือน

ท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมิตร-มวลชนเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ให้ความรู้และประสบการณ์แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเว็บไซต์นำเสนอผลงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี